Trong excel có một công cụ để bạn giải quyết vấn đề trên đó chính là công cụ Preeze Panes hay còn gọi là công cụ đóng băng, mục đích của nó là giữ cố định một hàng hoặc cột nào đó khi ta cuộn xoay chuột xem các phần tiếp theo.

Thao tác cố định một hàng trong excel

1. Chọn hàng bên dưới hàng cần cố định (ở đây ví dụ ta cố định hàng 1 với các thông tin tiêu đề như “tên, ngày sinh, nơi sinh…”).


2. Vào mục Wiew chọn công cụ Preeze Panes –> chọn tiếp Freeze Top Row
công cụ excel

Thao tác cố định một cột trong excel

1. Chọn cột bên phải cột cần cố định (Ví dụ ở đâu ta cố định cột C)
2. Vào mục Wiew chọn công cụ Preeze Panes –> chọn tiếp Freeze First Column
công cụ excel

Thao tác cố định cả hàng và cột cùng một lúc trong excel

1. Chọn ô nằm phí dưới bên phải nơi giao nhau giữa hàng và cột cần cố định (Ví dụ ở đây ta cố định hàng 1 và cột C)
2. Vào mục Wiew chọn công cụ Preeze Panes –> chọn tiếp Freeze Panes
công cụ excel