Hàm FORECAST và cách dùng trong excel

Excel for Office 365 Excel for Office 365 for Mac Excel 2019 Excel 2016 Thêm...

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.
Bài viết này mô tả cú pháp công thức và việc sử dụng hàm FORECAST trong Microsoft Excel.
Lưu ý: Trong Excel 2016, hàm này đã được thay thế bằng FORECAST.LINEAR như một phần của Các hàm dự đoán mới. Hàm này vẫn khả dụng cho tương hợp về sau nhưng hãy cân nhắc đến việc sử dụng hàm mới trong Excel 2016.

Mô tả

Tính toán hoặc dự đoán một giá trị tương lai bằng cách dùng các giá trị hiện tại. Giá trị được dự đoán là một giá trị y cho một giá trị x đã biết. Giá trị đã biết là các giá trị x và giá trị y hiện có, giá trị mới được dự đoán bằng cách dùng hồi quy tuyến tính. Bạn có thể dùng hàm này để dự đoán doanh số, các yêu cầu hàng tồn kho hoặc xu hướng tiêu dùng trong tương lai.

Cú pháp

FORECAST(x, known_y's, known_x's)
Cú pháp hàm FORECAST có các đối số dưới đây:
 • X    Bắt buộc. Điểm dữ liệu mà bạn muốn dự đoán một giá trị cho nó.
 • Known_y's    Bắt buộc. Mảng phụ thuộc của mảng hoặc phạm vi dữ liệu.
 • Known_x's    Bắt buộc. Mảng độc lập của mảng hoặc phạm vi dữ liệu.

Chú thích

 • Nếu x không phải là số, thì hàm FORECAST trả về giá trị lỗi #VALUE! .
 • Nếu known_y's và known_x's trống hoặc chứa số điểm dữ liệu khác nhau, hàm FORECAST trả về giá trị lỗi #N/A.
 • Nếu phương sai của known_x's bằng không, thì hàm FORECAST trả về giá trị lỗi #DIV/0! .
 • Phương trình của FORECAST là a+bx, trong đó:
  Phương trình
  và:
  Phương trình
  và trong đó x và y là các số trung bình mẫu AVERAGE(known_x's) và AVERAGE(known y's).

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.
Y đã biết
X đã biết
6
20
7
28
9
31
15
38
21
40
Công thức
Mô tả
Kết quả
=FORECAST(30,A2:A6,B2:B6)
Dự đoán giá trị của y, biết giá trị x là 30
10,607253


- Bài viết được chia sẽ trên trang www.tuhocexcel.net , Chia sẽ vui lòng ghi rõ nguồn gốc bài đăng.
- Group tham gia Tự Học Excel : https://www.facebook.com/groups/1716543358373810/

- Clip Tự học Excel - Xem tại đây : http://www.tuhocexcel.net/videos
- Mọi thắc mắc, góp ý vui lòng mail về địa chỉ : tuhocexcel2018@gmail.com
hoặc liên hệ qua : http://www.tuhocexcel.net/p/lien-he-tu-hoc-excel.html

Post a Comment