Cách sử dụng hàm Vlookup trong Excel hiệu quả

Hàm VLOOKUP là hàm dò tìm theo cột, sẽ trả về giá trị của một ô nằm trên một cột nào đó nếu thỏa mãn điều kiện dò tìm.


Hàm Vlookup khá quan trọng trong ứng dụng thực tế, nó được áp dụng nhiều trong công việc thực tế như: Tra cứu thông tin của danh sách sản phẩm mà chỉ cần dựa vào Mã hiệu Sản phẩm (Item Code, Product Code, ID…), tra cứu thông tin Nhân viên trong các phòng ban, Công ty dựa vào mã Nhân viên,… chỉ cần dựa vào một yếu tố Duy nhất đó là Mã Nhân viên…
Việc sử dụng hàm Vlookup thành thạo sẽ giúp các bạn giảm thiếu các thao tác trong việc tìm kiếm cũng như ghi chép. Sau đây là cú pháp cũng như cách sử dụng hàm Vlookup:
Cú pháp: VLOOKUP(lookup_value, table_array, col_index_num, [range_lookup])
cach-su-dung-ham-vlookup-trong-ke-toan-tren-excel
Cách sử dụng hàm Vlookup trong Excel hiệu quả
Trong đó:
Giá trị để tìm kiếm (lookup_value): Giá trị để tìm kiếm là một Ô và phải có Tên trong vùng dữ liệu tìm kiếm (là Ô mã hàng hoá, Mã tài khoản, Mã tài sản, Mã Công cụ dụng cụ….)
Vùng dữ liệu tìm kiếm (table_array): “Vùng dữ liệu tìm kiếm” phải chứa tên của “Giá trị để tìm kiếm” và phải chứa “Giá trị cần tìm”. Điểm bắt đầu của vùng được tính từ dãy ô có chứa “giá trị để tìm kiếm”. (Cụ thể: là bảng dữ liệu của tháng trước hoặc dữ liệu của Sheet khác)
Cột trả về giá trị tìm kiếm (col_index_num): Là số thứ tự cột, tính từ bên trái sang của vùng dữ liệu tìm kiếm. (Bạn đếm từ bên trái của vùng sang đến cột cần lấy dữ liệu xem là cột thứ mấy).
Tham số ([range_lookup]): các bạn điền tham số “0” là dò tìm giá trị chính xác. Nếu các bạn muốn dò tìm giá trị tương đối thì tham số lúc này là “1”.
Cần phải chú ý khi chúng ta sử dụng phím F4 có ý nghĩa như sau:
 • F4 (1 lần): để có giá trị tuyệt đối (tuyệt đối được hiểu là cố định cột và cố định dòng – ($cột$dòng);
  Ví dụ: $E$12 – tức cố định Cột E và cố định dòng 12
 • F4 (2 lần): để có giá trị tương đối cột và tuyệt đối dòng – được hiểu là cố định dòng thay đổi cột -(cột$dòng);
  Ví dụ: E$12 – tức cố định dòng 12, không cố định Cột E.
 • F4 (3 lần): để có giá trị tương đối dòng và tuyệt đối cột – được hiểu là cố định cột thay đổi dòng – ($cộtdòng);
  Ví dụ: $E12 – tức cố định Cột E, không cố định dòng 12.
Hàm vlookup được ứng dụng trong công việc kế toán cụ thể như sau:
 • Tìm đơn giá Xuất kho từ bên Bảng Nhập Xuất Tồn về BNL, về Phiếu xuất kho…
 • Tìm Mã hàng hóa, tên hàng hóa từ DMHH về Bảng Nhập Xuất Tồn
 • Tìm Số dư của đầu tháng N căn cứ vào cột Số dư cuối của tháng N – 1.
 • Tìm số “Khấu hao (Phân bổ) lũy kế từ kỳ trước” của bảng khấu hao (bảng phân bổ chi phí) tháng N, căn cứ vào “Giá trị khấu hao (phân bổ) lũy kế” của tháng N – 1.
 • Và các bảng tính khác liên quan…


Xem thêm :
- Bài viết được chia sẽ trên trang www.tuhocexcel.net , Chia sẽ vui lòng ghi rõ nguồn gốc bài đăng.
- Group tham gia Tự Học Excel : https://www.facebook.com/groups/1716543358373810/

- Clip Tự học Excel - Xem tại đây : http://www.tuhocexcel.net/videos
- Mọi thắc mắc, góp ý vui lòng mail về địa chỉ : tuhocexcel2018@gmail.com
hoặc liên hệ qua : http://www.tuhocexcel.net/p/lien-he-tu-hoc-excel.html

Post a Comment