26 bài tập excel từ cơ bản đến nâng cao có lời giải + đáp án

Kênh Excel Online giới thiệu đến các bạn đang có nhu cầu học thực hành excel một số bài tập excel thực hành từ cơ bản đến nâng cao cho các bạn có thể tự học, tự thực hành nâng cao kỹ năng excel của mình ngay ở nhà.


Dưới đây có link download 26 bài tập excel cơ bản  + nâng cao kèm theo lời giải cho các bạn thực hành...link ở cuối trang.

Kỳ thi thành thạo máy vi tính

Dưới đây là dữ liệu về thu nhập gia đình trung bình ở Hoa Kỳ theo chủng tộc và tiếng Tây Ban Nha Nguồn gốc, trong những năm 1972-1987. Dữ liệu được tính bằng đô la hiện tại.

1.Chuyển đổi số đô la hiện tại thành đô la không đổi (tức là, kiểm soát lạm phát). Các

công thức để quy đổi đô la liên tục thành đô la hiện tại là:

 
đô la không đổi = đô la hiện tại / (CPI-U * 0,01)
 
Tính toán đô la liên tục cho từng danh mục: Tất cả gia đình, Trắng, Đen và Tây Ban Nha. (Các số liệu CPI-U có niên đại 1982-84 là năm cơ sở. Do đó, hằng số đô la sẽ được trong 1982-84 đô la.)
 
2. Tạo biểu đồ một đường để so sánh các xu hướng cho ba nhóm chủng tộc / dân tộc (tức là, Trắng, Đen, Tây Ban Nha) (sử dụng số liệu đô la không đổi).
 
3. Tạo một bản ghi nhớ trong Word so sánh xu hướng thu nhập gia đình trung bình cho ba các nhóm trong 15 năm qua. Nhập biểu đồ của bạn vào bản ghi nhớ Word của bạn. Lưu tài liệu của bạn với tên tệp: INCxxx (trong đó xxx là tên viết tắt của bạn). (Chú thích: Bạn nên lưu hai tệp. Người ta phải là một tài liệu EXCEL và người kia phải là một
Tài liệu văn bản.)
 
Thu nhập gia đình trung bình theo chủng tộc và gốc Tây Ban Nha, 1960-87 (bằng đô la hiện tại)
 
26 bài tập excel từ cơ bản
 
Kỳ thi thành thạo máy vi tính

Bài kiểm tra số 2

Trên đĩa bạn đã được cung cấp, bạn sẽ tìm thấy tệp Excel PED.XLS. Tệp này chứa
 
dữ liệu về số người đi bộ đã bị giết tại Hoa Kỳ trong năm 1994 ở
 
tai nạn xe cơ giới. Thực hiện các thủ tục sau trong Excel.
 
1. Tính toán tổng số tử vong cho người đi bộ đã xảy ra trong quá trình các ngày trong tuần. Tính toán phần trăm của tất cả các trường hợp tử vong trong tuần xảy ra trong mỗi lần trong ngày.
 
2. Tính toán tổng số tử vong cho người đi bộ đã xảy ra trong quá trình
 
cuối tuần. Tính toán phần trăm của tất cả các trường hợp tử vong trong tuần xảy ra trong mỗi lần trong ngày.
 
3. Tính tổng số tử vong xảy ra trong mỗi lần trong ngày
 
(ví dụ: thêm ngày chết người vào các ngày trong tuần và cuối tuần cho mỗi lần trong ngày). Tính toán phần trăm của tất cả các trường hợp tử vong cho người đi bộ xảy ra trong mỗi thời gian trong ngày (các ngày trong tuần
và cuối tuần kết hợp).
 
4. Định dạng dữ liệu phần trăm của bạn để các dấu hiệu phần trăm và chỉ một số thập phân địa điểm được hiển thị.
 
5. Tạo biểu đồ thanh cho phần trăm tất cả các trường hợp tử vong theo thời gian trong ngày (tức là,
số liệu trong cột G).
 
6. Tạo một bản ghi nhớ trong Word mô tả những thời điểm nguy hiểm nhất trong ngày và
 
thời gian nguy hiểm nhất trong ngày cho người đi bộ.
 
7. Nhập bảng tính hoàn chỉnh của bạn vào thư báo.
 
8. Nhập biểu đồ thanh vào bản ghi nhớ của bạn.
 
9. Lưu tài liệu Excel và Word của bạn với tên tệp PEDxxx (trong đó xxx là tên viết tắt của bạn).
 
Người đi bộ bị giết theo thời gian trong ngày và ngày trong tuần
 
26 bài tập excel nâng cao

 1. Nhập thông tin trong bảng tính bên dưới. Hãy chắc chắn rằng thông tin được nhập vào
 
các ô tương tự như đã cho hoặc các công thức bên dưới sẽ không hoạt động.
 
Bạn sẽ nhận thấy rằng khi bạn nhập thông tin trong cột đầu tiên, văn bản sẽ chạy qua
 
ô tiếp theo. Để điều chỉnh kích thước của cột, khi tất cả thông tin được nhập cho cột đầu tiên,
 
bấm vào tiêu đề cột (đó là chữ cái A). Sau đó, mở menu FORMAT, chọn
 
COLUMN tùy chọn, và sau đó chọn lệnh AUTOFIT SELECTION.
 
2. Nhập công thức dưới đây vào ô G5 và sao chép nó vào ô G6 đến G8. Điều này chứng tỏ
 
sử dụng "tham chiếu tương đối" (ví dụ: C5) trỏ đến nội dung của ô
 
G5: = c5 * .3 + d5 * .3 + e5 * .3 + f5 * .1
 
Bây giờ sao chép công thức này sang các ô G6, G7 và G8. Để thực hiện điều này, hãy nhấp vào ô G5 để làm cho nó hoạt động
 
ô. Sau đó mở menu EDIT và chọn lệnh COPY (đường viền nhấp nháy bây giờ
 
xuất hiện xung quanh ô G5). Bây giờ hãy nhấp vào ô G6 và kéo con trỏ để phạm vi ô từ
 
G6 đến G8 hiện được tô sáng. Tại thời điểm này, bạn cần mở lại menu EDIT, nhưng điều này
 
thời gian đã chọn tùy chọn PASTE. . Lưu ý rằng khi bạn sao chép công thức này vào các ô khác,
 
số hàng cho các ô thay đổi theo hàng mà công thức đã được sao chép.

3. Nhập thông tin bên dưới vào ô được chỉ định.
 
B10: Trung bình
 
4. Nhập các công thức bên dưới vào các ô được chỉ định. Những công thức này thể hiện ba phương pháp cho
tính trung bình cho một cột dữ liệu.
C10: = (c5 + c6 + c7 + c8) / 4
D10: = tổng (d5: d8) / 4
E10: = trung bình (e5: e8)
 
5. Nhập thông tin dưới đây vào các ô được chỉ định. Điều này sẽ thiết lập trọng lượng mỗi kỳ thi là
được đưa ra trong mức trung bình cuối cùng của học sinh.
B12: Trọng lượng
C12: .3
D12: .3
E12: .3
F12: .1
6. Nhập công thức dưới đây vào ô G5 và sau đó sao chép nó vào các ô G6 đến G8. Điều này chứng tỏ
 
việc sử dụng "tham chiếu tuyệt đối" (ví dụ: $ C $ 12) trỏ đến một ô cụ thể trong bảng tính.
 
Lưu ý rằng khi công thức được sao chép vào các ô khác, tham chiếu tuyệt đối vẫn giữ nguyên
 
trong khi các tham chiếu tương đối thay đổi theo vị trí mà công thức được sao chép.
 
G5: = $ c $ 12 * c5 + $ d $ 12 * d5 + $ e $ 12 * e5 + $ f $ 12 * f5
7. Thực hiện các thay đổi đối với nội dung ô được chỉ ra bên dưới và lưu ý mức độ trung bình cuối cùng
thay đổi.
a. D5: 74
b. C7: 98
c. C12: .25 và E12: .35
d. E12: .30 và F12: .15

8. Chỉ khi bạn nghĩ rằng bạn đã hoàn thành việc tính toán điểm số cuối cùng, bạn nhận ra rằng bạn đã quên người nào. Bạn biết đó, học sinh yên tĩnh luôn ngồi ở phía sau phòng. Dù sao đi nữa, bạn có thể bắt đầu tất cả hoặc chỉ cần chèn một hàng mới cho sinh viên bị quên.
 
a. Di chuyển con trỏ đến hàng 6 và nhấp một lần (trên bất kỳ ô nào trong hàng này hoặc tiêu đề hàng).
 
Mở menu INSERT, chọn tùy chọn ROWS. Lưu ý cách chèn hàng mới sau hàng 6. Ngoài ra, hãy kiểm tra các công thức được nhập vào các ô D11, E11, G5, G7, G8 và G9 bây giờ tất cả đã thay đổi để chứa hàng mới được chèn.
 
b. Bây giờ, một sinh viên bổ sung đã được thêm vào sổ điểm của bạn, các công thức được sử dụng
 
để tính toán điểm trung bình cho Bài kiểm tra số 1 và số 2 không chính xác (điều này là do các công thức này
 
vẫn cho rằng chỉ có bốn điểm được tính trung bình. Để sửa lỗi này, hãy sao chép công thức trong ô E11 đến các ô C11 và D11.
 
c. Nhập thông tin bên dưới vào ô được xác định.
A6: Linder, Barry
B6: 993-14-9283
C6: 81
D6: 73
E6: 83
F6: 65
d. Lưu ý rằng điểm trung bình của bài kiểm tra thay đổi khi điểm của học sinh mới được nhập nhưng
 
trung bình cuối cùng không được tính tự động cho anh ta. Điều này là do công thức không
 
được sao chép vào hàng mới đó. Sao chép công thức trong ô G5 vào ô G6. Bây giờ cuộn lớp của bạn
 
Đã được hoàn thành.
 
Bảng tính cuối cùng của bạn sẽ trông giống như bảng dưới đây.
 
 
9. Các câu lệnh IF có thể được sử dụng để tự động gán các điểm chữ cho mỗi học sinh.
 
a. Nhập công thức sau đây.
 
H5: = if (g5> 89, "A", nếu (g5> 79, "B", nếu (g5> 69, "C", nếu (g5> 59, "D", "F")))))
 
b. Sao chép công thức trong ô H5 đến các tế bào H6 đến H9.
 
c. Lệnh IF đánh giá phép thử logic đầu tiên (nghĩa là G5> 89). Nếu tuyên bố là đúng
 
“A” được gán. Nếu câu lệnh là sai, câu lệnh logic tiếp theo được đánh giá (tức là,
 
G5> 79). Để đặt câu lệnh IF bên trong câu lệnh IF khác được gọi là “lồng ghép”.
 
Excel cho phép bạn lồng ghép tối đa bảy câu lệnh IF.
 
10. Để lưu trang tính vào đĩa, mở menu FILE, chọn SAVE AS
 
và nhập tên sau vào con trỏ nhấp nháy trong hộp tô bóng:- Bài viết được chia sẽ trên trang www.tuhocexcel.net , Chia sẽ vui lòng ghi rõ nguồn gốc bài đăng.
- Group tham gia Tự Học Excel : https://www.facebook.com/groups/1716543358373810/

- Clip Tự học Excel - Xem tại đây : http://www.tuhocexcel.net/videos
- Mọi thắc mắc, góp ý vui lòng mail về địa chỉ : tuhocexcel2018@gmail.com
hoặc liên hệ qua : http://www.tuhocexcel.net/p/lien-he-tu-hoc-excel.html

Post a Comment