MISA BAMBOO.NET 2020 R1 (18/12/2019) (Download)

MISA BAMBOO.NET 2020 R1.1 (02/01/2020) (
Download)

MISA BAMBOO.NET 2020 R1.2 (08/01/2020) (
Download)

MISA BAMBOO.NET 2020 R2 (30/01/2020) (
Download)

MISA BAMBOO.NET 2020 R3 (24/02/2020) (Download)

MISA BAMBOO.NET 2020 R4 (14/03/2020) (Download)

MISA BAMBOO.NET 2020 R4.1 (16/03/2020) (
Download)

MISA BAMBOO.NET 2020 R4.2 (26/03/2020) (Download)

MISA BAMBOO.NET 2020 R4.3 (17/04/2020) (Download)

MISA BAMBOO.NET 2020 R5 (29/04/2020) (Download)

Tải Misabamboo.net 2020 - Phần mềm kế toán xã phường


Phiên bản MISA Bamboo.NET2020R4.1 cập nhật

3 mẫu được thêm mới theo NĐ 11/2020/NĐ-CP

 • Bổ sung Bảng thanh toán cho đối tượng thụ hưởng (Nghị định 11/2020/NĐ-CP)
 • Bổ sung Mẫu số 03-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu tiền gửi kinh phí ngân sách nhà nước cấp của đơn vị được chuyển nguồn sang năm sau thuộc ngân sách trung ương (cấp tỉnh/huyện) năm … chuyển sang năm … (Nghị định 11/2020/NĐ-CP)
 • Bổ sung Mẫu số 04-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu tình hình thực hiện dự toán của các nhiệm vụ được chuyển nguồn sang năm sau của ngân sách trung ương (cấp tỉnh/cấp huyện) theo hình thức rút dự toán năm … chuyển sang năm … (Nghị định 11/2020/NĐ-CP

17 mẫu được sửa đổi, bổ sung theo NĐ 11/2020/NĐ-CP thay thế TT 77/2017/TT-BTC, TT 61/2014/TT-BTC, Quyết định 4377/QĐ-KBNN.


 • Bổ sung Mẫu số 01/BKNT: Bảng kê nộp thuế (Nghị định 11/2020/NĐ-CP).
 • Bổ sung Mẫu số C1-02/NS: Giấy nộp tiền vào NSNN (Nghị định 11/2020/NĐ-CP).
 • Bổ sung Mẫu số C2-12/NS: Giấy đề nghị cam kết chi NSNN (Nghị định 11/2020/NĐ-CP)
 • Bổ sung Mẫu số C2-13/NS: Giấy điều chỉnh cam kết chi NSNN (Nghị định 11/2020/NĐ-CP)
 • Bổ sung Mẫu số C2-03/NS: Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng (Nghị định 11/2020/NĐ-CP)
 • Bổ sung Mẫu số C2-05a/NS: Giấy nộp trả kinh phí (Nghị định 11/2020/NĐ-CP)
 • Bổ sung Bảng kê nội dung thanh toán/tạm ứng (Nghị định 11/2020/NĐ-CP)
 • Bổ sung Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư (Nghị định 11/2020/NĐ-CP)
 • Bổ sung Mẫu số C3-02/NS: Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư (Nghị định 11/2020/NĐ-CP)
 • Bổ sung Mẫu số C2-02a/NS: Giấy rút dự toán ngân sách nhà nước (Nghị định 11/2020/NĐ-CP)
 • Bổ sung Mẫu số C2-02b/NS: Giấy rút dự toán ngân sách nhà nước (Nghị định 11/2020/NĐ-CP)
 • Bổ sung Mẫu số C3-01/NS: Giấy rút vốn đầu tư (Nghị định 11/2020/NĐ-CP)
 • Bổ sung Mẫu số C4-02a/KB: Ủy nhiệm chi (Nghị định 11/2020/NĐ-CP).
 • Bổ sung Mẫu số C4-02c/NS: Ủy nhiệm chi (Nghị định 11/2020/NĐ-CP)
 • Bổ sung Mẫu số 06-ĐCSDTK/KBNN: Bảng xác nhận số dư tài khoản tiền gửi tại KBNN (Nghị định 11/2020/NĐ-CP)
 • Bổ sung Mẫu số 01a-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách bằng hình thức rút dự toán tại Kho bạc nhà nước
 • Bổ sung Mẫu số 02a-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí ngân sách bằng hình thức rút dự toán tại Kho bạc nhà nước (Nghị định 11/2020/NĐ-CP)
 • Kế toán muốn in S03-X: Sổ theo dõi tiền gửi kho bạc khi không theo dõi tài khoản 112 chi tiết theo ngân hàng, kho bạc
 • Cập nhật Bảng đối chiếu thu nộp tại kho bạc (Đặc thù Pleiku) theo chế độ kế toán mới

Misabamboo.net 2020 - Phần mềm kế toán xã phường có gì mới

Tải Misabamboo.net 2020 - Phần mềm kế toán xã phường

Cập nhật đầy đủ các thông tư sau

 • Thông tư 70/2019/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã;
 • Thông tư 324/2016/TT-BTC Quy định Hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước; 
 • Thông tư 342/2016- BTC quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của nghị định 163/2016/NĐ/-CP ngày 21/12/2016 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật ngân sách nhà nước;
 • Thông tư 343/2016/TT - BTC hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; 
 • Thông tư 344/2016/TT - BTC quy định về quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã, phường, thị trấn; 
 • Thông tư 77/2017/TT-BTC Hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách Nhà nước và hoạt động nghiệp vụ kho bạc Nhà nước;
 • Quyết định số 4377/QĐ-KBNN và 2899/QĐ-KBNN về việc ban hành quy trình nghiệp vụ thống nhất đầu mối kiểm soát các khoản chi ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước;
 • Thông tư số 45/2018/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý và tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp;
 • Thông tư 103/2005/TT-BTC về tiêu chuẩn và điều kiện của phần mềm kế toán. 
Link tải: MISA_Bamboo.NET_2020_Setup_R1
Link hướng dẫn: http://help.bamboo2020.misa.vn/