[Hàm điều kiện] HÀM COUNTIFS() ĐẾM SỐ Ô THỎA 1 HOẶC NHIỀU ĐIỀU KIỆN

Cách dùng tương tự như hàm COUNTIF()

, hàm COUNTIFS() có công dụng và cú pháp như sau:

  • Công dụng:
Hàm COUNTIFS() đếm tổng số ô thỏa 1 điều kiện truyền vào.  Không phân biệt chữ  hoa hay chữ thường.
  • Cú pháp:
=COUNTIFS(range1criteria1range2, criteria2, range3, criteria3, …)
Trong đó:
  • range1, range2, range3, …: một mãng (dãy) các ô cần đếm, giá trị các ô có thể là text, tên, mảng, hay tham chiếu đến các ô chứa số. Ô rỗng sẽ được bỏ qua không đếm.
  • criteria1, criteria2, criteria3, …: điều kiện để đếm (số, chuỗi, biểu thức, …). Có thể dùng ký tự đại diện như sau:
? đại diện 1 ký tự
* đại diện nhiều ký tự
Giả sử ta có bảng dữ liệu sau:
ABCDE
1TênNamNữHọc lựcĐiểm
2Nguyễn Khánh HưngxKhá7
3Trần Xuân VũxGiỏi9
4Nguyễn Văn HòaxGiỏi8
5Nguyễn Ngọc Thảo VânxGiỏi8
6Đoàn Thanh ThuýxYếu4
1. Đếm số học sinh nam và là học sinh giỏi , tại ô D7 ta viết hàm sau:
=COUNTIFS(B2:B6,”X“,D2:D6,”Giỏi“) => kết quả trả về là 2 (học sinh)
2. Đếm số số học sinh nữ và có điểm từ từ 5 điểm trở lên, tại ô D7 ta viết hàm sau:
=COUNTIFS(C2:C6,”X“,E2:E6,”>=5“)  => kết quả trả về là 1 (học sinh)
Tương tự bạn có thể tham khảo hàm COUNTIF(), để lọc ra một số điều kiện mình cần lọc
Chúc các bạn thành công!  :roll:

- Bài viết được chia sẽ trên trang www.tuhocexcel.net , Chia sẽ vui lòng ghi rõ nguồn gốc bài đăng.
- Group tham gia Tự Học Excel : https://www.facebook.com/groups/1716543358373810/

- Clip Tự học Excel - Xem tại đây : http://www.tuhocexcel.net/videos
- Mọi thắc mắc, góp ý vui lòng mail về địa chỉ : tuhocexcel2018@gmail.com
hoặc liên hệ qua : http://www.tuhocexcel.net/p/lien-he-tu-hoc-excel.html