HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HÀM COUNT, COUNTA, COUNTIF TRÊN EXCEL

Count : Đếm ô chứa số trên vùng quét chọn dữ liệu. Cú pháp
COUNT(value1, [value2], ...)
Cú pháp hàm COUNT có các đối số sau đây:
+ value1  Bắt buộc. Mục đầu tiên, tham chiếu ô hoặc phạm vi trong đó bạn muốn đếm số.
+ value2, ... Tùy chọn. Tối đa 255 mục, tham chiếu ô hoặc phạm vi bổ sung trong đó bạn muốn đếm số.

CountA: Count ALL - Đếm tất cả nhưng không đếm ô trống (ô không có dữ liệu) trên vùng được quét chọn. Cú pháp
            COUNTA(value1, [value2], ...)
* Countif: Đếm kèm theo điều kiện. Cú pháp
COUNTIF(phạm vi, tiêu chí)
Phạm vi: Bắt buộc. Một hoặc nhiều ô để đếm, bao gồm các số hoặc tên, mảng hay tham chiếu chứa số. Giá trị trống và giá trị văn bản bị bỏ qua.

Tiêu chí: Bắt buộc. Số, biểu thức, tham chiếu ô hay chuỗi văn bản xác định ô sẽ được đếm. 

Ví dụ 1: 
A.     
ABC
1.       1
DỮ LIỆU
DỮ LIỆU
2.       2
táo
32
3.       3
cam
54
4.       4
đào
75
5.       5
táo
86
Công thức
Mô tả
Kết quả
=COUNTIF(A2:A5,"táo")
Số ô có chứa táo trong các ô từ A2 tới A5.
2
=COUNTIF(A2:A5,A4)
Số ô có chứa đào trong các ô từ A2 tới A5.
1
=COUNTIF(A2:A5,A3)+COUNTIF(A2:A5,A2)
Số ô có chứa cam và táo trong các ô từ A2 tới A5.
3
=COUNTIF(B2:B5,">55")
Số ô có giá trị lớn hơn 55 trong các ô từ B2 tới B5.
2
=COUNTIF(B2:B5,"<>"&B4)
Số ô có giá trị khác 75 trong các ô từ B2 tới B5.
3
=COUNTIF(B2:B5,">=32")-COUNTIF(B2:B5,">85")
Số ô có giá trị lớn hơn hoặc bằng 32 và nhỏ hơn hoặc bằng 85 trong các ô từ B2 tới B5.
3

Ví dụ 2: Yêu cầu đếm số ngày công làm việc của những người sau đây. Biết rằng đánh dấu "x" là nữa công, dấu "xx" là 1 ngày công và không đánh dấu gì tức là không đi làm.

Như vậy ta thấy ông Hoàng Kim Minh trong năm ngày ông ấy chỉ làm được 2 ngày và 2 buổi do vậy tổng số ngày công trong năm ngày làm việc được tính toán là 3

Để máy tính hiểu được các bạn cần lập công thức countif lồng ghép như trong hình dưới. Vì đây là một bài toán thực tế và nếu quản lý như thế này thì mình giới thiệu cho các bạn tham khảo. Chúc các bạn áp dụng các hàm count hiệu quả. 


Hướng dẫn sử dụng hàm count, countA, countif trên Excel


- Bài viết được chia sẽ trên trang www.tuhocexcel.net , Chia sẽ vui lòng ghi rõ nguồn gốc bài đăng.
- Group tham gia Tự Học Excel : https://www.facebook.com/groups/1716543358373810/

- Clip Tự học Excel - Xem tại đây : http://www.tuhocexcel.net/videos
- Mọi thắc mắc, góp ý vui lòng mail về địa chỉ : tuhocexcel2018@gmail.com
hoặc liên hệ qua : http://www.tuhocexcel.net/p/lien-he-tu-hoc-excel.html