Tin học Văn phòng Excel – Hàm Choose trong Excel

Hàm Choose trong Excel dùng để làm gì?

Cấu trúc và chức năng trong Excel là gì? Cách sử dụng của hàm Choose trong Excel như thế nào? Đối với bạn, rất có thể đây là lần đầu tiên bạn biết tới hàm Choose, bài viết này sẽ giải quyết những câu hỏi trên.

1. Công thức của hàm Choose trong Excel

CHOOSE(index_num, value1,[value2],…)
Chú thích:
  • Index_num: Vị trí của giá trị trả về (Xác định chọn đối số giá trị nào. Index_num phải là số từ 1 đến 254 hoặc công thức hay tham chiếu đến ô chứa số từ 1 đến 254.Value1, value2, …     Value 1 là bắt buộc, các giá trị tiếp theo là tùy chọn. Các đối số giá trị từ 1 đến 254 mà từ đó CHOOSE chọn giá trị hay hành động để thực hiện dựa trên index_num. Các đối số có thể là số, tham chiếu ô, tên xác định, công thức, hàm hay văn bản.
    • Nếu index_num là 1, hàm CHOOSE trả về value1; nếu nó là 2, hàm CHOOSE trả về value2; v.v..
    • Nếu index_num nhỏ hơn 1 hoặc lớn hơn số của giá trị cuối cùng trong danh sách, hàm CHOOSE trả về giá trị lỗi #VALUE! .
    • Nếu index_num là phân số, nó bị cắt cụt đến số nguyên thấp nhất trước khi được dùng.

2. Chức năng của hàm Choose trong Excel

Hàm Choose sử dụng index_num để trả về một giá trị từ danh sách các đối số.

3. Ví dụ về hàm Choose trong Excel

Ví dụ 1:
CHOOSE(1, “HocTinVanPhong.Net”,300,2014) = HocTinVanPhong.Net
Ở ví dụ 1:
index_num : 1
Value1: “HocTinVanPhong.Net”; Value2: 300; Value3: 2013
Hàm Choose sẽ lựa chọn giá trị có index_num = 1. Như vậy giá trị có vị trí 1 trong ví dụ này chính là chuỗi “HocTinVanPhong.Net”
Tương tự ta có:
CHOOSE(2, “HocTinVanPhong.Net”,300,2014) =300
CHOOSE(3, “HocTinVanPhong.Net”,300,2014) =2014
 Ví dụ 2: Sự kết hợp giữa hàm Sum và hàm Choose trong Excel
Sự kết hợp giữa hàm Sum và hàm Choose trong Excel

Sự kết hợp giữa hàm Sum và hàm Choose trong Excel


 Ta thấy ô kết quả B13 có công thức
B13=SUM(CHOOSE(2,A5:A11,C5:C11))
Nhìn công thức thì ta thấy có vẻ phức tạp, nhưng thật ra lại rất đơn giản.
Đầu tiên hàm Choose sẽ chọn ra vùng tính tổng, chính là vùng có vị trí thứ 2 (tức là từ C5:C11) sau đó nhiệm vụ của hàm Sum là tính tổng cho vùng mà hàm Choose đã chọn.
Vùng này chính là Tổng Lương tháng của Nhân viên.
Ví dụ 3: Sự kết hợp giữa hàm Countif và hàm Choose
Ta có: B13 = COUNTIF(CHOOSE(3,B5:B11,C5:C11,D5:D11),”PTC”)
kết hợp hàm Countif và Hàm Choose trong Excel

Sự kết hợp giữa hàm Sum và hàm Choose trong Excel

Tương tự như ví dụ 2:
Hàm Choose sẽ thực hiện trước, Choose sẽ chọn ra vùng điều kiện cho hàm Countif.
Choose sẽ chọn vùng có vị trí index_num = 3  trong số 3 vùng:
value1 = B5:B11; value2= C5:C11; value3 = D5:D11.
Ta có: CHOOSE(3,B5:B11,C5:C11,D5:D11) = D5:D11
Sau đó nhiệm vụ của hàm Countif là tìm ra những ô thuộc vùng D5:D11 thỏa mãn điều kiện là “PTC” (Phòng tổ chức).
Nói cách khác: COUNTIF(CHOOSE(3,B5:B11,C5:C11,D5:D11),”PTC”) = COUNTIF(D5:D11,”PTC”) = 2
Qua bài viết này, hi vọng rằng các bạn lại học thêm được kiến thức mới về 1 hàm trong Excel và có thể ứng dụng hàm Choose một cách linh động để giải quyết những bài toán ngoài thực tế trên ứng dụng Excel


- Bài viết được chia sẽ trên trang www.tuhocexcel.net , Chia sẽ vui lòng ghi rõ nguồn gốc bài đăng.
- Group tham gia Tự Học Excel : https://www.facebook.com/groups/1716543358373810/

- Clip Tự học Excel - Xem tại đây : http://www.tuhocexcel.net/videos
- Mọi thắc mắc, góp ý vui lòng mail về địa chỉ : tuhocexcel2018@gmail.com
hoặc liên hệ qua : http://www.tuhocexcel.net/p/lien-he-tu-hoc-excel.html

Post a Comment